Znanstveni skup Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji(1970 ; Zagreb)
Znanstveni skup Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji(1970 ; Zagreb)