Durn, Goran
Durn, Goran
Biografska napomena

Akademik Goran Durn rođen je 1962 godine u Zagrebu. Doktorirao je 1996. godine u području prirodnih znanosti, znanstvenom polju geologija. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu gdje predaje na diplomskom i doktorskom studiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i na diplomskom studiju Šumarskog fakulteta. Član je povjerenstava diplomskih i doktorskih radnji na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Agronomskom fakultetu te na Freie Univesität Berlin, Njemačka. Bavi se multidisciplinarnim istraživanjem tala i paleotala (mineralogija, geokemija, mikromorfologija) te mineralogijom i geokemijom okoliša. Posebno ga zanimaju minerali glina u paleotlima jer su osjetljivi pokazatelji geokemijskog okoliša pedogeneze i dijageneze, te se mogu koristiti u paleookolišnim i paleoklimatskim rekonstrukcijama. Također je uključen u istraživanje prirodnog staništa bakterija otpornih na karbapeneme (tla pod utjecajem ilegalnih odlagališta otpada, tehnosoli, svinjsko gnojivo, riječni ekosustavi). Do sada je kao autor ili u koautorstvu objavio više od 80 znanstvenih radova. Njegovi radovi o crvenicama među najcitiranijim su radovima na temu geneze toga tipa tla u svijetu. Aktivno je kao voditelj ili suradnik sudjelovao u radu deset međunarodnih/bilateralnih projekata, jednom FP7 projektu, sedam domaćih znanstvenih projekta i dva HRZZ projekta. Trenutno je voditelj HRZZ projekta pod nazivom: Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Geologia Croatica i recenzent slijedećih časopisa: Geoderma, Catena, Clay Science, Applied Clay Science, Chemical Geology, Quaternary International, Quaternary Science Journal, International Journal of Speleology, Journal of Asian Earth Sciences, Geologia Carpatica, and Environmental Geology. Gostujući je urednik (uz Martina Frechena iz Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hannover, Njemačka) posebnog broja Elsevierovog časopisa Quaternary International koji je tiskan 2018 godine pod naslovom Quaternary of Croatia (vol. 494) te je u cijelosti posvećen multidisciplinarnim istraživanjima kvartara Hrvatske. Od 2014 godine je član suradnik, a od 2016 godine redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za prirodne znanosti).

Povezani zapisi - autorstvo
Povezani zapisi - Predmet