Glave konja Helijeva četveroprega, detalj zabata Partenona Fidijina škola
Glave konja Helijeva četveroprega, detalj zabata Partenona Fidijina škola