Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu