Fragment dovratnika s natpisom i likom Stefatona kninska klesarska radionica
Fragment dovratnika s natpisom i likom Stefatona kninska klesarska radionica