Ogledni opći uvjeti i modeli ugovora o vezu u marinama : [prilog] / Adriana Vincenca Padovan, Vesna Skorupan Wolff