Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 / S. Ljubić