Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filozofijske, historijske, pravne, društvene i ekonomske nauke / urednik Grga Novak
Slijedeće jedinice
Članci
Skup od