Nasljeđivanje nekih kvantitativnih svojstava kod ozimog ječma (Hordeum sativum Jess.) / M. Kump