Malakocenoze graničnog područja između tipičnog karbonatnog i smeđeg beskarbonatnog prapora Slavonije / M. Poje
Malakocenoze graničnog područja između tipičnog karbonatnog i smeđeg beskarbonatnog prapora Slavonije / M. Poje