Istraživanja o ulozi inzularnog aparata u patogenezi paralatičke mioglobinurije konja / S. Forenbacher i B. Rode