Iz djela E. L. Crievića, Dubrovčanina / Franjo Rački