Vizitacije u Arhivu biskupske kurije u Hvaru / Andre Jutronić