Aleksandar Gazzari (Gazarović), povijesni događaji Hvara složeni u tri knjige / Grga Novak