Škarpa, Juraj kipar(1881-1952) : Utjeha
Škarpa, Juraj kipar(1881-1952) : Utjeha