Škarpa, Juraj kipar(1881-1952) : Saloma
Škarpa, Juraj kipar(1881-1952) : Saloma