Škarpa, Juraj kipar(1881-1952) : Sv. Juraj
Škarpa, Juraj kipar(1881-1952) : Sv. Juraj