Samoodređenje naroda i teritorijalna cjelovitost država u uvjetima raspada Jugoslavije / Vladimir-Đuro Degan