Bernardo Bernardi - spiritus movens inicijalnog razdoblja uspostave dizajna u Hrvatskoj : Bernardo Bernardi - the spiritus movens of early design in Croatia / Iva Ceraj