Stvarna nadležnost za postupanje u sporu između osiguravatelja naručitelja prijevoza protiv špeditera i brodara iz osnova počinjene štete na kontejnerima u vlasništvu osiguranika (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj Gr-350/00-2 od 12.12.2000.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff
Stvarna nadležnost za postupanje u sporu između osiguravatelja naručitelja prijevoza protiv špeditera i brodara iz osnova počinjene štete na kontejnerima u vlasništvu osiguranika (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj Gr-350/00-2 od 12.12.2000.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff