Dispozitivne parnične radnje i njihova primjena u parničnom postupku