Riječi [na pogrebu u Hvaru, 12. rujna 1978. godine]