Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)