Akademik Mato Mesić : nekrolog : RAD
Akademik Mato Mesić : nekrolog : RAD
15
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
16
Biela Hrvatska i biela Srbija : RAD
Biela Hrvatska i biela Srbija : RAD
17
Bogomili i Patareni : RAD
Bogomili i Patareni : RAD
18
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
19
Bogomili i Patareni : RAD
Bogomili i Patareni : RAD
20
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku : RAD
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku : RAD
21
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
22
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
23
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
24
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
25
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
26
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
27
Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih : RAD
Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih : RAD
28
Jan Erazim Vocel : nekrolog : RAD
Jan Erazim Vocel : nekrolog : RAD
29
K. Grot i T. Florinskij o Konstantinu bagrenorodnom : [književna obznana] : RAD
K. Grot i T. Florinskij o Konstantinu bagrenorodnom : [književna obznana] : RAD
30