Izviešće o phyto-entomologičkom izletu u hrvatsko Primorje g. 1876 : RAD
Izviešće o phyto-entomologičkom izletu u hrvatsko Primorje g. 1876 : RAD
2
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
3
Kalnička gora sa svoje prirodnopisne znamenitosti : RAD
Kalnička gora sa svoje prirodnopisne znamenitosti : RAD
4
O plovčarih (vodenjarih; Hydrocanthari) hrv. slav. dalm. Faune : RAD
O plovčarih (vodenjarih; Hydrocanthari) hrv. slav. dalm. Faune : RAD
5
O postanku bilinskih sustavah po njihovu kronologičnom redu : RAD
O postanku bilinskih sustavah po njihovu kronologičnom redu : RAD
6
O uplivu obradjivanja zemlje i gojenja bilja na fizionomiju predjela i na značaj naroda : RAD
O uplivu obradjivanja zemlje i gojenja bilja na fizionomiju predjela i na značaj naroda : RAD
7
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
8
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
9
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
10
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
11