Probrano po: Grdan, Vinko
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
2
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
7
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
9
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
14
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
15
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
16
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
18
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
19
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
20
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
21