Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
2
Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus
5