Probrano po: Zagreb
Problem simbioze u svijetlu fiziologije
Problem simbioze u svijetlu fiziologije
2
O predočivanju distanca
O predočivanju distanca
10
14
Knj. 69[68!](1923) : RAD
18
Povodom teorije relativiteta
Povodom teorije relativiteta
19
Zbornik radova XXV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 23. 09. 2015. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
20
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
21
Živko Vukasović : RAD
Živko Vukasović : RAD
22
Slavonija u malakologičnom pogledu : RAD
Slavonija u malakologičnom pogledu : RAD
23
Prilog k historiji Dubrovačke hrvatske književnosti : RAD
Prilog k historiji Dubrovačke hrvatske književnosti : RAD
24
O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja : RAD
O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja : RAD
25
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
26
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
27
O metafori našeg jezika : RAD
O metafori našeg jezika : RAD
28
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
29
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
30
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
31
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
32
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
33
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
34
Knj. 31(1875) : RAD
35
Uzroci oledjivanja sad jedne sada druge zemaljske polutke : RAD
Uzroci oledjivanja sad jedne sada druge zemaljske polutke : RAD
36
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
37
O ženskih karakterih u naših narodnih pjesmah : RAD
O ženskih karakterih u naših narodnih pjesmah : RAD
38
O kmetstvu po srbskom uobičajnom pravu, po ustanovama Dušanova zakonika i po štatutima dalmatinskih gradova : RAD
O kmetstvu po srbskom uobičajnom pravu, po ustanovama Dušanova zakonika i po štatutima dalmatinskih gradova : RAD
39
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
40
Novije publikacije o Koperniku : [književna obznana] : RAD
Novije publikacije o Koperniku : [književna obznana] : RAD
41
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
42
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 : RAD
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 : RAD
43
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
44
Dr. Božidar Petranović : nekrolog : RAD
Dr. Božidar Petranović : nekrolog : RAD
45
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
46
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
47
Dopune nekim prethodnim radnjama
Dopune nekim prethodnim radnjama
49
Knj. 30(1875) : RAD
50
Uključivanje palijativne medicine u liječenje bolesnica s rakom dojke - kako dugo onkološko liječenje, a kada palijativna medicina?
Uključivanje palijativne medicine u liječenje bolesnica s rakom dojke - kako dugo onkološko liječenje, a kada palijativna medicina?
51
Što očekujemo od novih tehnologija u kirurgiji raka dojke?
Što očekujemo od novih tehnologija u kirurgiji raka dojke?
54
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
55
Viekopis Franje Kurelca : RAD
Viekopis Franje Kurelca : RAD
57
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika] : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika] : RAD
58
Nov pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka - prednosti i komplikacije
Nov pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka - prednosti i komplikacije
60
Obrana niekoliko tobožnjih barbarizamah : RAD
Obrana niekoliko tobožnjih barbarizamah : RAD
61
62
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
63
Kako liječiti rak muške dojke - je li rak muške dojke sličan raku ženske dojke ili je različit od njega?
Kako liječiti rak muške dojke - je li rak muške dojke sličan raku ženske dojke ili je različit od njega?
64
Dinamična teorija o plinih : RAD
Dinamična teorija o plinih : RAD
66
Hipoksija raka dojke - patogeneza i biološko-terapijske posljedice
Hipoksija raka dojke - patogeneza i biološko-terapijske posljedice
72
Prilozi paleontologiji hrvatskoj ili kopnene i slatkovodne terciarne izkopine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije : RAD
Prilozi paleontologiji hrvatskoj ili kopnene i slatkovodne terciarne izkopine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije : RAD
73
Knj. 67(1922) : RAD
74
O naravi hervatske izreke : RAD
O naravi hervatske izreke : RAD
75
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
76
Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju : RAD
Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju : RAD
77
Dvije bilješke o teoriji relativnosti
Dvije bilješke o teoriji relativnosti
78
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
82
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
84
Koji su razlozi neprihvaćanja mamografskog probira ili nedolaska na kontrolne mamografske preglede?
Koji su razlozi neprihvaćanja mamografskog probira ili nedolaska na kontrolne mamografske preglede?
89
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
91
Knj. 8(1978) : RAD
92
Knj. 7(1980) : RAD
94
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
95
Antun Augustinčić : 1900-1979 : Spomenica preminulim akademicima
96
Knj.14(1991) : Arhitekti članovi JAZU : RAD
97
Povjestni spomenici južnih Slavenah. Knjiga II: Diplomatički sbornik kraljevine Hrvatske s Dalmcijom i Slavonijom. Dio. I. od god. 503-1102. U Zagrebu 1874. : RAD
Povjestni spomenici južnih Slavenah. Knjiga II: Diplomatički sbornik kraljevine Hrvatske s Dalmcijom i Slavonijom. Dio. I. od god. 503-1102. U Zagrebu 1874. : RAD
98
O Jegjupci Andrije čubranovića : RAD
O Jegjupci Andrije čubranovića : RAD
99
Nekoje riedke biline na svjetskoj izložbi u Beču 1873. : RAD
Nekoje riedke biline na svjetskoj izložbi u Beču 1873. : RAD
100