Probrano po: Diplomatika
Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, T. 1, fasc. 1 ; edidit Carolus Maleczynski
8