Treba li liječenje karcinoma dojke kod muškaraca biti različito
od liječenja kod žena?
Treba li liječenje karcinoma dojke kod muškaraca biti različito od liječenja kod žena?
7
Važnost inhibitora kinaza ovisnih o ciklinima u terapiji hormonski
pozitivnog, HER2 negativnog metastatskog raka dojke
Važnost inhibitora kinaza ovisnih o ciklinima u terapiji hormonski pozitivnog, HER2 negativnog metastatskog raka dojke
8
Adjuvantna endokrina terapija kod predmenopauzalnih žena
Adjuvantna endokrina terapija kod predmenopauzalnih žena
9
Multidisciplinarni tim u svakodnevnoj kliničkoj praksi zbrinjavanja
bolesnica s rakom dojke
Multidisciplinarni tim u svakodnevnoj kliničkoj praksi zbrinjavanja bolesnica s rakom dojke
11
Novosti u ciljanoj terapiji trostruko negativnog raka dojke (TNRD) i prevladavanju endokrine rezistencije
Novosti u ciljanoj terapiji trostruko negativnog raka dojke (TNRD) i prevladavanju endokrine rezistencije
13
Trebaju li svi bolesnici s lokoregionalnim povratom raka dojke primiti sustavno liječenje?
Trebaju li svi bolesnici s lokoregionalnim povratom raka dojke primiti sustavno liječenje?
16
Mjesto limfoscintigrafije limfnog čvora čuvara tijekom neoadjuvantnog liječenja ranog raka dojke
Mjesto limfoscintigrafije limfnog čvora čuvara tijekom neoadjuvantnog liječenja ranog raka dojke
17
18