Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
38
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
40
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
44
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
47
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
49
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
52
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
53
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
54
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
56
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
58
Knj. 5(1868)=knj. 5
60