Nemačka savremena likovna umetnost i arhitektura
Nemačka savremena likovna umetnost i arhitektura
1
Kathe Kollwitz
Kathe Kollwitz
2