Probrano po: članak
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
1
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
2
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
3
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
4
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
5
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
6
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
7
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
8
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
10
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
11
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
12
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
13
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
14
-*  i * u istoriji slovenskih jezika : RAD
-* i * u istoriji slovenskih jezika : RAD
15
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
16
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
17
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
18
Arkeologičke crtice : RAD
Arkeologičke crtice : RAD
19
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
20
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
21
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
22
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
23
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
24
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
25
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
26
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
27
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
28
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
29
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
30