Probrano po: 1868
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
1
Knj. 3(1868) : RAD
2
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
3
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
4
Knj. 1 : Od godine 960 do 1335 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
5
Knj. 5(1868) : RAD
6
Knj. 4(1868) : RAD
7
Knj. 2(1868) : RAD
8
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
9
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
10
Brojna vriednost slova ě : RAD
Brojna vriednost slova ě : RAD
11
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
12
De mutatione contiguarum consonantium in linguis slavicis. Scripsit Martinus Hattala. (Ex actis regiae scientiarum societatis bohemicae. Series V., tom XIV.) Pragae 1865 : [književna obznana] : RAD
De mutatione contiguarum consonantium in linguis slavicis. Scripsit Martinus Hattala. (Ex actis regiae scientiarum societatis bohemicae. Series V., tom XIV.) Pragae 1865 : [književna obznana] : RAD
13
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
14
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
15
Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana] : RAD
Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana] : RAD
16
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
17
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] : RAD
18
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
19
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
20
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
21
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
22
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
23
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
24
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
25
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
26
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
27
O zukalih i glasilih kornjašâ : RAD
O zukalih i glasilih kornjašâ : RAD
28
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
29
Placere : RAD
Placere : RAD
30