Probrano po: 1873
Knj. 25(1873) : RAD
11
Knj. 24(1873) : RAD
12
Knj. 23(1873) : RAD
13
Knj. 22(1873) : RAD
14
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku : RAD
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku : RAD
17
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
18
Bosanske stupnjevine : RAD
Bosanske stupnjevine : RAD
19
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
20
Brojna vriednost slova * : RAD
Brojna vriednost slova * : RAD
21
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
22
Iztraživanje sunčane duge : RAD
Iztraživanje sunčane duge : RAD
23
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872-1873] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872-1873] : RAD
24
Jan Erazim Vocel : nekrolog : RAD
Jan Erazim Vocel : nekrolog : RAD
25
Koje su u nas reči za vuhvenike vuhvenice itd.? : RAD
Koje su u nas reči za vuhvenike vuhvenice itd.? : RAD
26
Kopernik prema svojemu životu i nauku : RAD
Kopernik prema svojemu životu i nauku : RAD
27
Mehanička teorija o toploti : RAD
Mehanička teorija o toploti : RAD
28
Mulj govora nespretnâ i nepodobnâ nanešen na obale našega jezika ili: o barbarismih : RAD
Mulj govora nespretnâ i nepodobnâ nanešen na obale našega jezika ili: o barbarismih : RAD
29
O glagolu objicere : kako nam ga na našem jeziku izreći : RAD
O glagolu objicere : kako nam ga na našem jeziku izreći : RAD
30
O glagolju : RAD
O glagolju : RAD
31
O hrastovih županije belovarske : RAD
O hrastovih županije belovarske : RAD
32
O pravu nasljedstva kod Srba na osnovu pravnoga običaja i pisanih spomenika : RAD
O pravu nasljedstva kod Srba na osnovu pravnoga običaja i pisanih spomenika : RAD
33
O zaimenu : RAD
O zaimenu : RAD
34
Panonija rimska : RAD
Panonija rimska : RAD
35
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 27. studenoga 1873. : 1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj privr. tajnika) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 27. studenoga 1873. : 1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj privr. tajnika) : RAD
36
Trećogorje i podloga mu u glinskom Pokupju : RAD
Trećogorje i podloga mu u glinskom Pokupju : RAD
37
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
38
Zaključci VIII. zasjedanja internacionalnog statističkog kongresa držanog u Peterburgu u kolovozu 1872 : RAD
Zaključci VIII. zasjedanja internacionalnog statističkog kongresa držanog u Peterburgu u kolovozu 1872 : RAD
39
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
40
Knj. 5(1873) : Starine
55
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
56
Kazalištni oglas
Kazalištni oglas
61
Kazalištni oglas
Kazalištni oglas
63
Dragutin Šilhabl
Dragutin Šilhabl
77
Skupac Igrokaz u 5 činah / od Moliere-a
Skupac Igrokaz u 5 činah / od Moliere-a
92
Quodlibet
Quodlibet
98