Probrano po: 1877
Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Tomus 2 : Annorum 1525 - 1553 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
2
Knj. 41(1877) : RAD
5
Knj. 40(1877) : RAD
6
Knj. 39(1877) : RAD
7
Knj. 38(1877) : RAD
8
Bretkunova litavska Postilla iz god. 1591 : RAD
Bretkunova litavska Postilla iz god. 1591 : RAD
9
Dimitar Zvonimir : RAD
Dimitar Zvonimir : RAD
10
Dr. Janko Šafarik : [nekrolog] : RAD
Dr. Janko Šafarik : [nekrolog] : RAD
11
Hrvati za nasljednoga rata : RAD
Hrvati za nasljednoga rata : RAD
12
Izviešće o phyto-entomologičkom izletu u hrvatsko Primorje g. 1876 : RAD
Izviešće o phyto-entomologičkom izletu u hrvatsko Primorje g. 1876 : RAD
13
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
14
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877] : RAD
15
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
16
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
17
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
18
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
19
Mihail Petrović Pogodin, počastni član Jugoslavenske akademije znanosti i u umjetnosti : RAD
Mihail Petrović Pogodin, počastni član Jugoslavenske akademije znanosti i u umjetnosti : RAD
20
Nove metode za opredjeljivanje vlage u zraku : RAD
Nove metode za opredjeljivanje vlage u zraku : RAD
21
Nove biline i razjasnjenja o njekojih dvojbenih : RAD
Nove biline i razjasnjenja o njekojih dvojbenih : RAD
22
Nješto o pjesničtvu hrvatskom : RAD
Nješto o pjesničtvu hrvatskom : RAD
23
O kompoziciji Gundulićeva Osmana : RAD
O kompoziciji Gundulićeva Osmana : RAD
24
O matematičkih pomagalih fizikalnoga motrenja : RAD
O matematičkih pomagalih fizikalnoga motrenja : RAD
25
O nekih krivuljah izvedenih iz sjeka čunja : RAD
O nekih krivuljah izvedenih iz sjeka čunja : RAD
26
O parasitskih sibilantih iza gutturalah u slavenštini : RAD
O parasitskih sibilantih iza gutturalah u slavenštini : RAD
27
O skladu kriterija konvergentnosti i divergentnosti bezkonačnih redova : RAD
O skladu kriterija konvergentnosti i divergentnosti bezkonačnih redova : RAD
28
O suvislosti Neperovih logarithama s naravskimi : RAD
O suvislosti Neperovih logarithama s naravskimi : RAD
29
O VIII. zasjedanju svenarodnoga sastanka za antropologiju i arkeologiju predhistoričku držanom od 4. do 13. rujna 1876. u Budim-Pešti : RAD
O VIII. zasjedanju svenarodnoga sastanka za antropologiju i arkeologiju predhistoričku držanom od 4. do 13. rujna 1876. u Budim-Pešti : RAD
30