Probrano po: 2004
Knj. 62 (2004) : Starine
1
Knj. 14/15 (2004) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
2
God. 35(2004), br. 2 : Arti musices
3
God. 35(2004), br. 1 : Arti musices
4
6
Sv. 20 (2004) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
16
Krešimir Balenović : 1914.-2003. : Spomenica preminulim akademicima
17
Ivo Maček : 1914.-2002. : Spomenica preminulim akademicima
18
Franjo Švelec : 1916.-2001. : Spomenica preminulim akademicima
19
Adolf Jurinac i njegovo djelo : 1854.-2004. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 26. studenoga 2004. u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
20
Ljubomir Čečuk : 1920.-2002. : Spomenica preminulim akademicima
21
Milan Ratković : 1906.-1995. : Spomenica preminulim akademicima
22
Život uz Dravu nekad i danas : Gradski muzej Varaždin, 19. studenog 2004.-28. veljače 2005.
Život uz Dravu nekad i danas : Gradski muzej Varaždin, 19. studenog 2004.-28. veljače 2005.
23
Mirko Vidaković : 1924.-2002. : Spomenica preminulim akademicima
24
Mate Suić : 1915.-2002. : Spomenica preminulim akademicima
25
2003. Knj. 107 : Ljetopis
29
36, br. 1-4(2004) : Medicinski vjesnik
30