Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
11
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
12
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
13
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
14
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
15
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
16
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
17
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
18
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
19
U Bukovcu
U Bukovcu
20