Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
41
Orofacijalna bol i temporomandibularni poremećaji : zbornik radova s V. znanstvenog skupa o temporomandibularnim poremećajima održanog 17. veljače 2012. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
42
Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
43
Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog hrvatsko-bugarskog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009.
44
Vol. 17 : Ra - Sam
Vol. 17 : Ra - Sam
45
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
46
Vol. 16 : Pes - Qu
Vol. 16 : Pes - Qu
47
Vol. 15 : Nat - Per
Vol. 15 : Nat - Per
48
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije : zbornik radova znanstvenog skupa = proceedings of the scientific symposium
49
Vol. 14 : Mel - Nas
Vol. 14 : Mel - Nas
50