Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
63
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
65
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
67
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
69
Knj. 5(1868) : RAD
70
Knj. 4(1868)=knj. 4
71
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
73
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
74
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
75
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
77
Knj. 4(1868) : RAD
78
Knj. 3(1868)=knj. 3
79
Knj. 1(1867)=knj. 1
81
Ivan Sabolić : 1921-1986; uredio Želimir Janeš
85
88