Povijest grada Varaždina / Rudolf Horvat; [urednik Andre Mohorovičić]
Povijest grada Varaždina / Rudolf Horvat; [urednik Andre Mohorovičić]
3
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
16
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
18
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
22
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
25
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
27
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
30
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
31
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
32
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
34
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
36
Knj. 5(1868)=knj. 5
38
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
39
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
43
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
45
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
47
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
49
Knj. 5(1868) : RAD
50
Knj. 4(1868)=knj. 4
51
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
53
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
54
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
55
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
57
Knj. 4(1868) : RAD
58
Knj. 3(1868)=knj. 3
59
Knj. 1(1867)=knj. 1
61
Ivan Sabolić : 1921-1986; uredio Želimir Janeš
65
68
Milan Maceljski : 1925.-2007.; uredio Željko Kućan
73
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
74
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
80
Misal po zakonu rimskoga dvora
Misal po zakonu rimskoga dvora
98
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
100