Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju
Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju
1
Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan
Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan
2
Dva kratka priloga o Marinu Držiću
Dva kratka priloga o Marinu Držiću
3
Otkrivena prva izdanja Držićevih djela u Milanu
Otkrivena prva izdanja Držićevih djela u Milanu
4
Držić i Machiavelli : nacrt za jedno čitanje Držićeva makijavelizma
Držić i Machiavelli : nacrt za jedno čitanje Držićeva makijavelizma
5
Autentični stanovnici Držićeva Njarnas-grada
Autentični stanovnici Držićeva Njarnas-grada
6
O nekim aspektima Držićeve tragičke dramaturgije
O nekim aspektima Držićeve tragičke dramaturgije
7
Ipak nije na odmet sve čuti
Ipak nije na odmet sve čuti" : medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića
8
Ljubavna lirika Marina Držića
Ljubavna lirika Marina Držića
9
Jedan Držićev Turčin
Jedan Držićev Turčin
10
Stanac u svjetlu sunca Ivanjske noći
Stanac u svjetlu sunca Ivanjske noći
11
Dubrovački memento
Dubrovački memento
12
Likovi u Držićevim plautovskim komedijama i renesansni sustav komičkih tipova
Likovi u Držićevim plautovskim komedijama i renesansni sustav komičkih tipova
13
Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvao
Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvao
14
O dijakronijskom aspektu strukture Venere i Adona
O dijakronijskom aspektu strukture Venere i Adona
15
O Držićevu jeziku pedeset godina nakon Rešetara
O Držićevu jeziku pedeset godina nakon Rešetara
16
Marin Držić u Sieni
Marin Držić u Sieni
17
Topologija scenskog vremena ili tko je vlasnik Talijina zrcala
Topologija scenskog vremena ili tko je vlasnik Talijina zrcala
18
Scenski jezik Marina Držića i kazališna baština u Dubrovniku
Scenski jezik Marina Držića i kazališna baština u Dubrovniku
19
Kombolove kazališne adaptacije i nadopune
Kombolove kazališne adaptacije i nadopune
20
Hekuba
Hekuba
21
Dundo Maroje
Dundo Maroje
22
Pozornice Držićevih igara
Pozornice Držićevih igara
23
Razina upotrebe stiha u Držićevu Grižuli
Razina upotrebe stiha u Držićevu Grižuli
24
Šekspirske teme u djelu Marina Držića
Šekspirske teme u djelu Marina Držića
25
Pjesnik urotnik
Pjesnik urotnik
26
O Držićevoj teatralnosti
O Držićevoj teatralnosti
27
Jezični elementi Držićeva Dunda Maroja
Jezični elementi Držićeva Dunda Maroja
28
Boccacciova novela VIII-10 i Držićev Dundo Maroje
Boccacciova novela VIII-10 i Držićev Dundo Maroje
29
Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika
Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika
30