Povratak
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj : Penduculate oak (Quercus robur L.) in Croatia / [glavni urednik Dušan Klepac; urednici Josip Dundović, Joso Gračan ; ; engleski prijevod Renata Barac, Ljerka Vajagić]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost hrasta lužnjakaAutor : Krstinić, Ante
2.Masovna selekcijaAutor : Gračan, Joso
3.Vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjakaAutor : Borzan, Želimir
4.Podizanje klonske sjemenske plantaže hrasta lužnjakaAutor : Vidaković, Mirko
5.Međuvrsna hibridizacijaAutor : Vidaković, Mirko
6.Čuvanje genofonda hrasta lužnjaka u HrvatskojAutor : Vidaković, Mirko
7.Sjeme hrasta lužnjaka kao temeljni uvjet nastanka i opstanka lužnjakovih šumaAutor : Matić, Slavko
8.Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjakaAutor : Matić, Slavko str. 159-166, 423-425
9.Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina hrasta lužnjakaAutor : Matić, Slavko str. 167-212, 426-439
10.Rast i prirast hrasta lužnjakaAutor : Klepac, Dušan str. 213-226, 440-444
11.Sušenje i zaštita šuma hrasta lužnjakaAutor : Harapin, Miroslav
Suradnik : Androić, Milan
str. 227-256, 445-451
12.Uređenje šuma hrasta lužnjakaAutor : Klepac, Dušan
Suradnik : Fabijanić, Gašpar (1933-2017)
13.Propadanje šuma hrasta lužnjakaAutor : Prpić, Branimir str. 273-298, 459-463
14.Dendrokronologija hrasta lužnjakaAutor : Pranjić, Ankica
15.Zaštićeni objekti hrasta lužnjaka u HrvatskojAutor : Vukelić, Joso
Suradnik : Španjol, Željko
16.Uporaba hrastovineAutor : Sabadi, Rudolf str. 331-370, 472-493
17.Bibliografija (s kazalom imena)Autor : Čorkalo Jemrić, Katica
18.PredgovorAutor : Supek, Ivan str. 7-8, 371-372
19.UvodAutor : Klepac, Dušan str. 9-12, 373-376
20.Stare šume hrasta lužnjaka i njihov doprinos razvoju HrvatskeAutor : Klepac, Dušan str. 13-26, 377-383
21.Šumske zajednice i sinekološki uvjeti hrasta lužnjakaAutor : Rauš, Đuro str. 27-54, 384-396
22.Hidrološka problematika osobito s gledišta površinskog dijela krovineAutor : Mayer, Branimir str. 55-71, 396-404
23.Klima lužnjakovih šumaAutor : Seletković, Zvonko str. 71-82, 404-407
24.Mikroklima staništa hrasta lužnjakaAutor : Medvedović, Juraj str. 83-89, 407-408
25.Značenje šuma hrasta lužnjaka za obitavanje divljačiAutor : Raguž, Dominik
26.Oplemenjivanje hrasta lužnjaka u HrvatskojAutor : Vidaković, Mirko str. 95-144, 409-417
27.Autor : Vidaković, Mirko
28.Taksonomska problematika hrasta lužnjaka u HrvatskojAutor : Trinajstić, Ivo
29.Kultivari hrasta lužnjakaAutor : Borzan, Želimir
30.Generativna reprodukcijaAutor : Vidaković, Mirko