Povratak
Br. 162(2008) = vol. 47 : Poredbeno pomorsko pravo
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Pravni naslov i efektivnost kao osnove suverenosti nad državnim područjemDegan, Vladimir Đuro (1935.) Međunarodno pravo mora • Međunarodna arbitraža1 – 44
2.Carriage of passengers in Croatia - national legislation and EU LawBolanča, Dragan
Amižić Jelovčić, Petra
Pomorsko prijevozno pravo
Hrvatska
45 – 57
3.Horizontalni sporazumi o suradnji prijevoznih poduzetnika u slobodnoj i linijskoj plovidbi u pravu tržišnog natjecanja Europske zajedniceBulum, Božena Europska zajednica
Pomorsko pravo • Trgovačka društva
59 – 107
4.Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtinaSkorupan Wolff, Vesna
Petrinović, Ranka
Međunarodni sporazumi • Brodolomi (Pomorsko pravo)109 – 134
5.( Ne)odgovornost pomorskog prijevoznika za štete na teretu uslijed nautičke pogreškeOršulić, Ivana Pomorsko pravo135 – 150
6.Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007Pomorsko pravo152 – 185
7.Osigurana svota i ugovorena vrijednost osiguranog predmeta (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Revt-61/02-2 od 4. 12. 2003.)Skorupan Wolff, Vesna Pomorsko osiguranje • Sudske presude i odluke187 – 189
8.Osiguranje od odgovornosti za štetu koju brodica registrirana za šport i razonodu nanese trećim osobama (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Rev 2144/00-2 od 18. 12. 2003.)Skorupan Wolff, Vesna Pomorsko osiguranje • Sudske presude i odluke190 – 193
9.Nemarnost posade kao osigurani rizik (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Revt 152/03-2 od 6. 10. 2004.)Skorupan Wolff, Vesna Pomorsko pravo • Sudske presude i odluke194 – 196
10.Izvlaštenje na pomorskom dobru (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Rev 887/04-2 od 10. 11. 2004.)Skorupan Wolff, Vesna Pomorsko pravo • Sudske presude i odluke197 – 198
11.Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere zaustavljanja brodice (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Grl 397/06-2 od 7. 1. 2007.)Skorupan Wolff, Vesna Pomorsko pravo • Sudske presude i odluke199 – 200
12.Povreda članaka 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice određivanjem predatorskih cijena, upotrebom borbenih brodova te širenjem informacija o insolventnosti tužitelja (Queen's Bench Division (Commercial Court), Arkin v. Bochard Lines Ltd. and Others, presuda od 10. 4. 2003.)Bulum, Božena Pomorsko pravo • Sudske presude i odluke201 – 207
13.Mjesna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog isplate osigurane svote po polici osiguranja (Queen's Bench Division (Commercial Court), Sunderdland Marine Mutual Insurance Co. Ltd. v. Wiseman (the "Seaward Quest"), presuda od 22. 6. 2007.)Preložnjak, Barbara Pomorsko pravo • Sudske presude i odluke208 – 211
14.Vesna Barić-Punda, Davorin Rudolf ml.: Pravo mora: dokumenti, mišljenja znanstvenika, komentari, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. ; Rješavanje sporova u međunarodnom pravu mora: dokumenti, sudska praksa, mišljenja znanstvenika, komentari, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007.Degan, Vladimir Đuro (1935.) Pomorsko pravo213 – 216